skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Public Health Knowledge Management Repository that Includes Grey Literature

Revere, Debra ; Bugni, Paul ; Fuller, Sherrilynne

Publishing Research Quarterly, 2007, Vol.23(1), pp.65-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8801 ; E-ISSN: 1936-4792 ; DOI: 10.1007/s12109-007-9002-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...