skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Current issues in postmortem imaging of perinatal and forensic childhood deaths

Arthurs, Owen ; Hutchinson, John ; Sebire, Neil

Forensic Science, Medicine, and Pathology, 2017, Vol.13(1), pp.58-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1547-769X ; E-ISSN: 1556-2891 ; DOI: 10.1007/s12024-016-9821-x

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...