skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relative and Combined Effects of Selenium, Protein Deficiency and Ethanol on Hepatocyte Ballooning and Liver Steatosis

González-Reimers, E. ; Monedero-Prieto, M. ; González-Pérez, J. ; Durán-Castellón, M. ; Galindo-Martín, L. ; Abreu-González, P. ; Sánchez-Pérez, M. ; Santolaria-Fernández, F.

Biological Trace Element Research, 2013, Vol.154(2), pp.281-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0163-4984 ; E-ISSN: 1559-0720 ; DOI: 10.1007/s12011-013-9734-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...