skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

State synchronization in process-oriented chaincode

Yu, Lian ; Tsai, Wei-Tek

Frontiers of Computer Science, 2019, Vol.13(6), pp.1166-1181 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2228 ; E-ISSN: 2095-2236 ; DOI: 10.1007/s11704-017-6484-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...