skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relations, relationships and relatedness: residential child care and the family metaphor

Kendrick, Andrew

Child & Family Social Work, February 2013, Vol.18(1), pp.77-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-7500 ; E-ISSN: 1365-2206 ; DOI: 10.1111/cfs.12040

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...