skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing a Patient-Centered User Interface for Access Decisions about EHR Data: Implications from Patient Interviews

Caine, Kelly ; Kohn, Spencer ; Lawrence, Carrie ; Hanania, Rima ; Meslin, Eric ; Tierney, William

Journal of General Internal Medicine, 2015, Vol.30(Supplement 1), pp.7-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0884-8734 ; E-ISSN: 1525-1497 ; DOI: 10.1007/s11606-014-3049-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...