skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Successfully Reducing Antibiotic Prescribing in Nursing Homes

Zimmerman, Sheryl ; Sloane, Philip D. ; Bertrand, Rosanna ; Olsho, Lauren E. W. ; Beeber, Anna ; Kistler, Christine ; Hadden, Louise ; Edwards, Alrick ; Weber, David J. ; Mitchell, C. Madeline

Journal of the American Geriatrics Society, May 2014, Vol.62(5), pp.907-912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8614 ; E-ISSN: 1532-5415 ; DOI: 10.1111/jgs.12784

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...