skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Certified or branded?

Hagen, Rune

The Review of International Organizations, 2012, Vol.7(2), pp.203-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1559-7431 ; E-ISSN: 1559-744X ; DOI: 10.1007/s11558-011-9135-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...