skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interactive region of interest scalability for wavelet based scalable video coder

Karunakar, A. ; Manohara Pai, M.

Journal of Real-Time Image Processing, 2011, Vol.6(2), pp.93-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1861-8200 ; E-ISSN: 1861-8219 ; DOI: 10.1007/s11554-009-0143-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...