skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An integrated way of using a tangible user interface in a classroom

Cuendet, Sébastien ; Dehler-Zufferey, Jessica ; Ortoleva, Giulia ; Dillenbourg, Pierre

International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning, 2015, Vol.10(2), pp.183-208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1556-1607 ; E-ISSN: 1556-6115 ; DOI: 10.1007/s11412-015-9213-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...