skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of drip irrigation on migration and distribution of heavy metals in soil profile

Wei, Binggan ; Yu, Jiangping ; Dong, Yunshe ; Yang, Linsheng ; Wang, Jing ; Xue, Yuan ; Guo, Shufang

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(4), pp.3632-3640 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-015-5515-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...