skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DSMeM Streaming : distributed system to mitigate the effects of performance anomaly and user mobility on IEEE 802.11 WLAN s

Vilas, Manuel ; Sanchez, Raquel ; Pañeda, Xabiel ; Melendi, David ; García, Roberto ; García, Victor

Wireless Networks, 2010, Vol.16(1), pp.95-112 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1022-0038 ; E-ISSN: 1572-8196 ; DOI: 10.1007/s11276-008-0117-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...