skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effective Phosphate Removal from Synthesized Wastewater Using Copper–Chitosan Bead: Batch and Fixed-Bed Column Studies

An, Byungryul ; Jung, Ka-Young ; Lee, Sang-Hyup ; Lee, Seunghak ; Choi, Jae-Woo

Water, Air, & Soil Pollution, 2014, Vol.225(8), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-014-2050-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...