skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparative Sorption of Pb and Cd by Biochars and Its Implication for Metal Immobilization in Soils

Park, Jin ; Choppala, Girish ; Lee, Seul ; Bolan, Nanthi ; Chung, Jae ; Edraki, Mansour

Water, Air, & Soil Pollution, 2013, Vol.224(12), pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-013-1711-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...