skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phytoremediation and Bio-physical Conditioning of Dredged Marine Sediments for Their Re-use in the Environment

Bianchi, Veronica ; Masciandaro, Grazia ; Ceccanti, Brunello ; Doni, Serena ; Iannelli, Renato

Water, Air, & Soil Pollution, 2010, Vol.210(1), pp.187-195 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-009-0240-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...