skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanisms for Translocation of Heavy Metals from Soil to Epigeal Mosses

Kłos, Andrzej ; Czora, Marcin ; Rajfur, Małgorzata ; Wacławek, Maria

Water, Air, & Soil Pollution, 2012, Vol.223(4), pp.1829-1836 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0987-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...