skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interpolation-Free Fractional-Pixel Motion Estimation Algorithms with Efficient Hardware Implementation

Sayed, Mohammed ; Badawy, Wael ; Jullien, Graham

Journal of Signal Processing Systems, 2012, Vol.67(2), pp.139-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1939-8018 ; E-ISSN: 1939-8115 ; DOI: 10.1007/s11265-010-0525-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...