skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Three in One-Multiple Faunal Elements within an Endangered European Butterfly Species.(Report)

Junker, Marius ; Zimmermann, Marie ; Ramos, Ana A. ; Gros, Patrick ; Konvicka, Martin ; Neve, Gabriel ; Rakosy, Laszlo ; Tammaru, Toomas ; Castilho, Rita ; Schmitt, Thomas

PLoS ONE, Nov 13, 2015, Vol.10(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142282

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...