skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A NON-PARAMETRIC MEASURE OF POVERTY ELASTICITY.(Report)

Chambers, Dustin ; Dhongde, Shatakshee

Review of Income and Wealth, Dec, 2011, Vol.57(4), p.683(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-6586

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...