skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Interpretation of verbal descriptors for response options commonly used in verbal rating scales in patient-reported outcome instruments

Mutebi, Alex ; Slack, Marion ; Warholak, Terri ; Hudgens, Stacie ; Coons, Stephen

Quality of Life Research, 2016, Vol.25(12), pp.3181-3189 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-9343 ; E-ISSN: 1573-2649 ; DOI: 10.1007/s11136-016-1333-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...