skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RNA Interference and Cancer Therapy

Wang, Zhaohui ; Rao, Donald ; Senzer, Neil ; Nemunaitis, John

Pharmaceutical Research, 2011, Vol.28(12), pp.2983-2995 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0724-8741 ; E-ISSN: 1573-904X ; DOI: 10.1007/s11095-011-0604-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...