skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Climate change and agricultural technology adoption: the case of drought tolerant maize in rural Nigeria

Tambo, Justice ; Abdoulaye, Tahirou

Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2012, Vol.17(3), pp.277-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1381-2386 ; E-ISSN: 1573-1596 ; DOI: 10.1007/s11027-011-9325-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...