skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Pregnancy-Related Deaths, Florida, 1999–2012: Opportunities to Improve Maternal Outcomes

Hernandez, Leticia ; Sappenfield, William ; Harris, Karen ; Burch, Deborah ; Hill, Washington ; Clark, Cheryl ; Delke, Isaac

Maternal and Child Health Journal, 2018, Vol.22(2), pp.204-215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1092-7875 ; E-ISSN: 1573-6628 ; DOI: 10.1007/s10995-017-2392-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...