skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Necking modes in multilayers and their influence on tearing toughness

Hutchinson, John W; Markenscoff, Xanthippi (Editor)

Mathematics and Mechanics of Solids, January 2014, Vol.19(1), pp.39-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1081-2865 ; E-ISSN: 1741-3028 ; DOI: 10.1177/1081286513505468

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...