skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exposure to Violence in the Community Predicts Friendships with Academically Disengaged Peers During Middle Adolescence

Schwartz, David ; Kelly, Brynn ; Mali, Luiza ; Duong, Mylien

Journal of Youth and Adolescence, 2016, Vol.45(9), pp.1786-1799 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2891 ; E-ISSN: 1573-6601 ; DOI: 10.1007/s10964-016-0485-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...