skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Western Psychology and Muslim Psychology in Dialogue: Comparisons Between a Qura’nic Theory of Personality and Freud’s and Jung’s Ideas

Abu-Raiya, Hisham

Journal of Religion and Health, 2014, Vol.53(2), pp.326-338 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4197 ; E-ISSN: 1573-6571 ; DOI: 10.1007/s10943-012-9630-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...