skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A New mHealth App for Monitoring and Awareness of Healthy Eating: Development and User Evaluation by Spanish Users

Torre Díez, Isabel ; Garcia-Zapirain, Begoña ; López-Coronado, Miguel ; Rodrigues, Joel ; Pozo Vegas, Carlos

Journal of Medical Systems, 2017, Vol.41(7), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-5598 ; E-ISSN: 1573-689X ; DOI: 10.1007/s10916-017-0753-0

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...