skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mechanical properties and microstructure evolution in an aluminum 6082 alloy processed by high-pressure torsion

El-Danaf, Ehab ; Kawasaki, Megumi ; El-Rayes, Magdy ; Baig, Muneer ; Mohammed, Jabair ; Langdon, Terence

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(19), pp.6597-6607 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8266-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...