skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Crowdcloud: a crowdsourced system for cloud infrastructure

Hosseini, Mahmood ; Angelopoulos, Constantinos ; Chai, Wei ; Kundig, Stephane

Cluster Computing, 2019, Vol.22(2), pp.455-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1386-7857 ; E-ISSN: 1573-7543 ; DOI: 10.1007/s10586-018-2843-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...