skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Immigration shapes evolutionary tolerance to toxic cyanobacteria in two cladoceran grazers

Liu, Meijuan ; Li, Jingting ; Wang, Wenlin ; Jiang, Xiaodong

Hydrobiologia, 2019, Vol.826(1), pp.397-409 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-8158 ; E-ISSN: 1573-5117 ; DOI: 10.1007/s10750-018-3757-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...