skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preservation for Science: The Ecological Society of America and the Campaign for Glacier Bay National Monument

Rumore, Gina

Journal of the History of Biology, 2012, Vol.45(4), pp.613-650 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-5010 ; E-ISSN: 1573-0387 ; DOI: 10.1007/s10739-011-9301-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...