skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Digital Preservation in Grids and Clouds: A Middleware Approach

Wittek, Peter ; Darányi, Sándor

Journal of Grid Computing, 2012, Vol.10(1), pp.133-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1570-7873 ; E-ISSN: 1572-9184 ; DOI: 10.1007/s10723-012-9206-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...