skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Exploring Police Violence: A Review Essay

Walby, Kevin

Critical Criminology, 2019, Vol.27(2), pp.363-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1205-8629 ; E-ISSN: 1572-9877 ; DOI: 10.1007/s10612-018-9411-1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...