skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ground Data are Essential for Biomass Remote Sensing Missions

Chave, Jérôme ; Davies, Stuart ; Phillips, Oliver ; Lewis, Simon ; Sist, Plinio ; Schepaschenko, Dmitry ; Armston, John ; Baker, Tim ; Coomes, David ; Disney, Mathias ; Duncanson, Laura ; Hérault, Bruno ; Labrière, Nicolas ; Meyer, Victoria ; Réjou-Méchain, Maxime ; Scipal, Klaus ; Saatchi, Sassan

Surveys in Geophysics, 2019, Vol.40(4), pp.863-880 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-3298 ; E-ISSN: 1573-0956 ; DOI: 10.1007/s10712-019-09528-w

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...