skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Gap Filling and Quality Assessment of CO 2 and Water Vapour Fluxes above an Urban Area with Radial Basis Function Neural Networks

Schmidt, A. ; Wrzesinsky, T. ; Klemm, O.

Boundary-Layer Meteorology, 2008, Vol.126(3), pp.389-413 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-8314 ; E-ISSN: 1573-1472 ; DOI: 10.1007/s10546-007-9249-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...