skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The role of warning behaviors in threat assessment: an exploration and suggested typology

Meloy, J. Reid ; Hoffmann, Jens ; Guldimann, Angela ; James, David

Behavioral Sciences & the Law, May-June, 2012, Vol.30(3), p.256-279 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0735-3936

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...