skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

DRIVERS OF STABILITY OF CLIMATE COALITIONS IN THE STACO MODEL

Dellink, Rob

Climate Change Economics, May 2011, Vol.2(2), pp.105-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2010-0078 ; E-ISSN: 2010-0086 ; DOI: 10.1142/S2010007811000231

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...