skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spectrums of Love: Examining the Relationship between Romantic Motivations and Sexual Risk among Young Gay and Bisexual Men

Bauermeister, José ; Ventuneac, Ana ; Pingel, Emily ; Parsons, Jeffrey

AIDS and Behavior, 2012, Vol.16(6), pp.1549-1559 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1090-7165 ; E-ISSN: 1573-3254 ; DOI: 10.1007/s10461-011-0123-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...