skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Understanding Chemical Reaction Kinetics and Equilibrium with Interlocking Building Blocks

Cloonan, Carrie A ; Nichol, Carolyn A ; Hutchinson, John S

Journal of Chemical Education, October 2011, Vol.88(10), p.1400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9584 ; E-ISSN: 1938-1328 ; DOI: 10.1021/ed1010773

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...