skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Multi-objective exploration of architectural designs by composition of model transformations

Rahmoun, Smail ; Mehiaoui-Hamitou, Asma ; Borde, Etienne ; Pautet, Laurent ; Soubiran, Elie

Software & Systems Modeling, 2019, Vol.18(1), pp.107-127 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1619-1366 ; E-ISSN: 1619-1374 ; DOI: 10.1007/s10270-017-0580-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...