skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bewertung der Boden- und Wasserkontamination am Tab Simco Kohlebergwerk: Eine Fallstudie ; Relevamiento de la contaminación de suelo y agua en la mina de carbón Tab Simco: un estudio de caso ; Tab Simco煤矿土壤与水污染评价:案例研究
Assessment of Soil and Water Contamination at the Tab-Simco Coal Mine: A Case Study

RoyChowdhury, Abhishek ; Sarkar, Dibyendu ; Deng, Yang ; Datta, Rupali

Mine Water and the Environment, 2017, Vol.36(2), pp.248-254 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-016-0401-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...