skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computational modeling of the WHO grade II glioma dynamics: principles and applications to management paradigm

Mandonnet, Emmanuel ; Pallud, Johan ; Clatz, Olivier ; Taillandier, Luc ; Konukoglu, Ender ; Duffau, Hugues ; Capelle, Laurent

Neurosurgical Review, 2008, Vol.31(3), pp.263-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0344-5607 ; E-ISSN: 1437-2320 ; DOI: 10.1007/s10143-008-0128-6

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...