skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A 5.5 Year Prospective Study of Self-Reported Musculoskeletal Pain and of Fibromyalgia in a Female Population: Significance and Natural History

Forseth, K. Ø. ; Førre, Ø. ; Gran, J. T.

Clinical Rheumatology, 1999, Vol.18(2), pp.114-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0770-3198 ; E-ISSN: 1434-9949 ; DOI: 10.1007/s100670050067

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...