skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Goal-oriented requirements engineering: an extended systematic mapping study

Horkoff, Jennifer ; Aydemir, Fatma ; Cardoso, Evellin ; Li, Tong ; Maté, Alejandro ; Paja, Elda ; Salnitri, Mattia ; Piras, Luca ; Mylopoulos, John ; Giorgini, Paolo

Requirements Engineering, 2019, Vol.24(2), pp.133-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-017-0280-z

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...