skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Adaptive user modelling in intelligent telephone and email assistants

Martin, T. P. ; Azvine, B.

Soft Computing, 2003, Vol.8(2), pp.93-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1432-7643 ; DOI: 10.1007/s00500-002-0249-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...