skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

FUSE certification enhances performance on a virtual computer based simulator for dispersive electrode placement

Dombek, Michael ; Lopez, Carlos ; Han, Zhongqing ; Lungarini, Alyssa ; Santos, Nicole ; Schwaitzberg, Steven ; Cao, Caroline ; Jones, Daniel ; De, Suvranu ; Olasky, Jaisa

Surgical Endoscopy, 2018, Vol.32(8), pp.3640-3645 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-018-6095-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...