skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Framing family conversation after early diagnosis of iatrogenic injury and incidental findings

Barrios, Limaris ; Tsuda, Shawn ; Derevianko, Alexandre ; Barnett, Sheilla ; Moorman, Donald ; Cao, Caroline ; Karavas, Alexandros ; Jones, Daniel

Surgical Endoscopy, 2009, Vol.23(11), pp.2535-2542 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0930-2794 ; E-ISSN: 1432-2218 ; DOI: 10.1007/s00464-009-0450-2

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...