skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modell, Architektur und Plattform für Informationssysteme mit Kontextbezug

Schmidt, Albrecht ; Gellersen, Hans-Werner

Informatik - Forschung und Entwicklung, 2001, Vol.16(4), pp.213-224 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-3564 ; E-ISSN: 0949-2925 ; DOI: 10.1007/s004500100096

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...