skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Building 3D surface networks from 2D curve networks with application to anatomical modeling

Ju, Tao ; Warren, Joe ; Carson, James ; Eichele, Gregor ; Thaller, Christina ; Chiu, Wah ; Bello, Musodiq ; Kakadiaris, Ioannis

The Visual Computer, 2005, Vol.21(8), pp.764-773 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-2789 ; E-ISSN: 1432-2315 ; DOI: 10.1007/s00371-005-0321-3

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...