skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Augenbeteiligung bei atopischer Dermatitis
Ocular involvement in atopic dermatitis

Maier, P. ; Lapp, T. ; Reinhard, T.

Der Ophthalmologe, 2017, Vol.114(6), pp.514-524 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-293X ; E-ISSN: 1433-0423 ; DOI: 10.1007/s00347-017-0473-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...